تاريخ روز : چهارشنبه 04 خرداد 1401

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

اطلاعات مالی 

 

اطلاعات صورت های مالی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 


اطلاعات سال 1388

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

اطلاعات سال 1389

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

اطلاعات سال 1390 

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

اطلاعات سال 1391 

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

اطلاعات سال 1392

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

اطلاعات سال 1393

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

اطلاعات سال 1394 :  
   
صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

اطلاعات سال 1395

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش فعالیت هیئت مدیره :                  جهت دریافت فایل کلیک کنید


اطلاعات سال 1396

صورت های مالی :                              جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش فعالیت هیئت مدیره :                 جهت دریافت فایل کلیک کنید   


اطلاعات سال 1397

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید 

گزارش کنترل های داخلی :                   جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش تفسیری مدیریت :                     جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش فعالیت هیئت مدیره :                 جهت دریافت فایل کلیک کنید


اطلاعات سال 1398

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش کنترل های داخلی :                   جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش تفسیری مدیریت :                     جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش فعالیت هیئت مدیره :                 جهت دریافت فایل کلیک کنید


اطلاعات سال 1399

صورت های مالی:                                جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش کنترل های داخلی :                   جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش تفسیری مدیریت :                     جهت دریافت فایل کلیک کنید

گزارش فعالیت هیئت مدیره :                 جهت دریافت فایل کلیک کنید


اطلاعات سال 1400

صورت های مالی شش ماهه:                  جهت دریافت فایل کیلیک کنید