تاريخ روز : چهارشنبه 04 خرداد 1401

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

نحوه دریافت وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشدهوجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/04/07 این شرکت از تاریخ 99/11/08 به شرح ذیل در شعب بانک سینا قابل پرداخت می باشد .

1-سهامداران حقیقی با در دست داشتن اصل کارت ملی و ارائه کد بورسی و سهامدران حقوقی جهت دریافت وجوه با ارائه نامه رسمی با امضاء مجاز منطبق با روزنامه رسمی و اعلام شماره حساب و یا شماره شبا به هریک از شعب بانک سینا در سراسر کشور مراجعه نمایند .

2-سهامداران حقیقی و حقوقی که مازاد و یا اشتباه واریزی در حق تقدم را داشته اند میتوانند به مانند بندهای یک و دو اقدام نمایند .