تاريخ روز : پنجشنبه 12 تیر 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

جهت ورود سهامداران1. نام کاربری کد بورسی است که شامل سه حرف و پنج عدد می‌باشد.

2. رمز عبور به صورت پیش‌فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است.

3. شماره شناسنامه بدون صفر ابتدایی و چنانچه کد بورسی شامل حرف "ی" یا "ک" است باید حرف "ي" یا "ك" عربی وارد شود.

4. چنانچه نام کاربری و رمز عبور سهامدار به هر دلیلی در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر موجب سوء استفاده از اطلاعات سهامدار شود، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در این رابطه هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی